Church „St. George“

The „St. George“ church is a historical landmark located on the south slope of the Trapezitsa Hill, at the right bank of the Yantra River in Veliko Tarnovo. Originally, it was a single-nave and single-apse building with a porch to the west and a cylindrical vault.

This beautiful location consists of two rooms, each with interesting purposes. One represented a narthex or a vestibule where the main parts of the church service were held. The second room was used as a prosthesis or a rear part where the sacramental objects and supplies used during the church service were kept.

The church was built on the site of a medieval church, which was used during the capital period of Tarnovgrad. During a visit to the church, one can see remains of an unrestored dome and frescoes from the existing church at the time.

In conclusion, this landmark is worth visiting if you want to learn more about its history. If history is not your thing, you can enjoy the beautiful nature surrounding the church and visit the Vladishki Bridge, another landmark that emphasizes the history of Veliko Tarnovo.

Църква „Св. Георги“

Църквата “Св. Георги” е Търновска забележителност намираща се под южния склон на Трапезица – в десният край на река Янтра. Каменната постройка първоначално е била еднокорабна и едноапсидна с притвор към запад и цилиндричен свод. 

Това прекрасно местонахождение се състои от две стаи, които имат много интересни предназначения. Едната от тях е представлявала наос или преднавесие, където се провеждат главните части на богослужебния обред. Втората стая се използвала за оптарна или задна част, в която се намират сакраменталните предмети и припаси, използвани по време на богослужението.

Храмът е изграден на мястото на средновековна църква, която била използвана през столичният период на Търнoвград. При посещение на църквата могат да се видят останки от не реставриран купол и стенописи от тогава съществуващата църква.

В заключение, тази забележителност си заслужава да се види, ако имате за цел да научите повече за историята ѝ. Ако това не е вашето намерение, можете да се насладите на красивата природа заобикаляща църквата и да посетите Владишки мост, който е още една забележителност, подчертаваща историята на Велико Търново.

Tags:

Comments are closed